آزمایشگاه مهندسی ژئوفیزیک

IPRS (ژئوالکتریک و قطبش القایی)

در روش ژئوالکتریک و قطبش القایی ، جریان توسط فرستنده دستگاه ژئوالکتریک ار طریق الکترودهای جریان به زمین فرستاده می شود و از طریق جفت الکترود پتانسیل متصل به زمین، اختلاف پتانسیل توسط گیرنده دستگاه ژئوالکتریک و قطبش القایی اندازه گیری می شود


رفتن به نوار ابزار