اطلاعیه

۲۶تیر ۱۳۹۵

شرکت دارای ساختار سازمانی نردبانی بوده و مدیریت آن متمرکز می باشد. این شرکت بدلیل ساختاری مستحکم و متعهد در زمینه خدمات پس از فروش انتخاب برتر مشتریان می باشد. تمام حوزه های فعالیت شرکت زیر گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت فنی می باشند.